Comandante

Il·lustració d’en Fidel Castro a bolígraf i colorejada digitalment.